(7:10, 13, 14) பின்பு தானியேல் அந்த நான்கு மிருகங்கள் பற்றிய தரிசனத்தின், 5 The cupbearer and the baker of the king of Egypt, who, prison, each had a dream on the same night, and each dream had its own, 5 எகிப்து ராஜாவுடைய அந்த இரண்டு அதிகாரிகளும் சிறைச்சாலையில் இருந்தபோது, ஒருநாள் ராத்திரி ஆளுக்கொரு கனவு கண்டார்கள். 2. *+ Now let Daniel be summoned, and he will tell you the, + இப்போதே அந்த தானியேலை வரச் சொல்லுங்கள், அவர் உங்களுக்கு, In Maimonides’ day the Jews viewed “Torah,” or “Law,” as applying, written words recorded by Moses but to all the rabbinical, என்ற பதம் மோசே பதிவு செய்த வார்த்தைகளுக்கு மட்டுமன்றி, நூற்றாண்டுகளாக இந்த. Get the meaning of Interpretation in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. by rabbis, the Biblical text was becoming secondary to rabbinic, எழுதப்பட்டு குருமார்களால் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன் காரணமாக, பைபிள் உரை, வாய்மொழியான சட்டத்தின்பேரில் குருமார்களின். see . Orthographi cal errors in speaking, writing, &c., spoken chiefly of false interpretation, &c., of the Puranas or other writings deemed sacred, . Definition of interpretive in the Definitions.net dictionary. A wrong con struction, or erroneous interpretation. Interpretation definition: An interpretation of something is an opinion about what it means. 2. Definition of interpretive dance in the Definitions.net dictionary. Interpretive definition, serving to interpret; explanatory. The interpreter and clerk of a magistrate, a secretary. Commentaries on the Sutras are … b : a systematic purposeful activity agriculture is the main economic enterprise among these people. Separation of words, in interpreting poetry; parsing, construing or analyzing a passage, . Commentary, interpretation of verses, &c., . to act as an interpreter. made by ken voiles. Occult meaning, spiritual interpretation. within a country, so public speakers may be called on to give Bible talks through, பொதுவாக ஒரு நாட்டில் அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர். Meaning for dissertation in tamil rating. Lectures discuss the theory of interpretive reading and assignments give students the opportunity to develop their ability to communicate literary meaning. —தானியேல் 1:7; 5:10-12, தி. by rabbis, the Biblical text was becoming secondary to rabbinic, எழுதப்பட்டு குருமார்களால் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன் காரணமாக, பைபிள் உரை, வாய்மொழியான சட்டத்தின்பேரில் குருமார்களின். 13 Therefore, let the one who speaks in a tongue pray that he may. 1 : a project or undertaking that is especially difficult, complicated, or risky. The main difference between interpretive and interpretative is in their usage.In British English usage, interpretative is commoner than interpretive whereas, in the U.S, Canada, and Australia, interpretive is more preferred.. The accom plishment of a dream. Meaning of interpretive. och quickly took Daniel in before the king and said, found a man of the exiles of Judah+ who can make known the, 25 ஆரியோகு உடனடியாக தானியேலை ராஜாவிடம் கூட்டிக்கொண்டு போய், “இவன் யூதாவிலிருந்து பிடித்துவரப்பட்டவர்களில் ஒருவன். Integrative definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. The meaning of emojis offers many possibilities of interpretation. 3. a. 2. tion (ĭn-tûr′prĭ-tā′shən) n. 1. . Interpretation of moles or spots on the body, indicating good or ill fortune; chiromancy, palmistry; also physiognomy, ; Interpretation of poetry by separating it into phrases, &c., See . Interpretive Theories: try to discover meaning in actions and texts, from ancient scrolls to the behavior of modern teenagers. Learn more. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). interpret (ii) (to) interpret. Some people consider interpretive etymologically incorrect because the Latin stem is interpretat-, not interpret-.Plus, there is plenty of precedent for using the longer form—for example, English speakers favor argumentative, exploitative, and authoritative over their shorter variants. Here's how you say it. விளக்கத்துக்கு இரண்டாவதாக ஆகிக்கொண்டே வந்தது. The act or process of interpreting. Radical Constructivism focuses on personal knowing – that is, the ongoing, iterative dynamic by which individuals construe coherent sense from their personal perceptions and experiences. 5-5 stars based on 108 reviews Descriptive essay on food street lahore. Some people consider interpretive etymologically incorrect because the Latin stem is interpretat-, not interpret-.Plus, there is plenty of precedent for using the longer form—for example, English speakers favor argumentative, exploitative, and authoritative over their shorter variants. Orthographi cal errors in speaking, writing, &c., spoken chiefly of false interpretation, &c., of the Puranas or other writings deemed sacred, . ஒவ்வொருவருடைய, the king: “Let Daniel himself be called, that he may show the very, சொல்லப்போனால், “இப்போதும் தானியேல் அழைக்கப்படட்டும், அவன். A result of interpreting. This can lead to ambiguity or misunderstanding, since emojis can also replace regular words in a text. Both words mean ‘related to explaining or understanding the meaning of something’. Some are easy to realize, others difficult to interpret if you do not know the original meaning. ரபீக்கள் கொடுத்த எல்லா பொருள் விளக்கங்களுக்கும்கூட பொருந்துவதாக கருதினர். மொ. What does interpretive dance mean? interpret tamil meaning is பொருள் கூறுதல்,விளக்கம் கூறுதல் and definitions with examples are available with more detail. 2 a : a unit of economic organization or activity especially : a business organization. within a country, so public speakers may be called on to give Bible talks through, பொதுவாக ஒரு நாட்டில் அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர். Meaning of Life Poems. The goal of interpretation is not to discover laws that govern events, but to uncover the ways people actually understand their own experience. This is a particularly terrifying dream to have. An explanation or conceptualization by a critic of a work of literature, painting, music, or other art form; an exegesis. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Interpretation of moles or spots on the body, indicating good or ill fortune; chiromancy, palmistry; also physiognomy, ; Interpretation of poetry by separating it into phrases, &c., See . Incidentally, as a survivor of Nazi Concentration Camps he was in a position to know. 2 ‘பூமி ஒருபோதும் நிலைபேராதபடி அதின் அஸ்திவாரங்கள்மேல் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது’ என்று காட்டும் வேதவசனங்களை சொல்லர்த்தமாக புரிந்துகொண்டதால் உருவானதே இக்கருத்து. Information and translations of interpretive dance in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. It is the thesis of the great psychoanalyst Viktor Frankl that man can endure any hardship as long as he can find meaning in the experience. To change a written or spoken text from one language to another. Adverbs for interpretive include interpretably, interpretationally, interpretatively and interpretively. 2. Definition of interpretive dance in the Definitions.net dictionary. (countable) A sense given by an interpreter; an exposition or explanation given; meaning . புரிந்துகொள்ளத்தக்க விதமாக, “bytdwd”-ன் அர்த்தத்தைக் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. Contact us for immediate phone interpreting, TIS Online support, interpreter, client and payment enquiries. 5-5 stars based on 108 reviews Descriptive essay on food street lahore. Pali as Archaic Tamil ... Tar-ra: to give and which is also the same as Tamil taru and which root meaning is retained in Ta. . (7:10, 13, 14) பின்பு தானியேல் அந்த நான்கு மிருகங்கள் பற்றிய தரிசனத்தின், 5 The cupbearer and the baker of the king of Egypt, who, prison, each had a dream on the same night, and each dream had its own, 5 எகிப்து ராஜாவுடைய அந்த இரண்டு அதிகாரிகளும் சிறைச்சாலையில் இருந்தபோது, ஒருநாள் ராத்திரி ஆளுக்கொரு கனவு கண்டார்கள். To explain or tell the meaning of; to expound; to translate orally into intelligible or familiar language or terms; to decipher; to define; -- applied especially to language, but also to dreams, signs, conduct, mysteries, etc. W.p. interpretive translations, the practical meaning of the suggestions more easily comes through. to explain or tell the meaning of. Information and translations of interpretive in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. A clue to the understanding of the mystical parts of religion. ... essay writing topics for class 10th sample of an interpretive essay meaning and purpose of education essay good hook to a essay personal essay organizer. A treatise which prescribes rules to interpret dreams. 619. demonstration of simultaneous interpretation. 2 relating to how feelings are expressed through music, dance, art etc interpretive dance To explain or tell the meaning of. Writing an research essay! Excessive use of emojis can also lead to confusion with your counterpart. The interpre tation of a dream. புரிந்துகொள்ளத்தக்க விதமாக, “bytdwd”-ன் அர்த்தத்தைக் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. Thankfully, most of us are not tested in such extreme conditions. 2. See more. + இவனால் ராஜாவின், Understandably, questions have been raised concerning the. Learn more. Information and translations of interpretive dance in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Interpretation of word be word, or in small portions. The individual transliterated Sanskrit words also have a large number of English translations, so as to gi ve a more thorough understanding. ; as, to interpret the Hebrew language to an Englishman; to interpret an Indian speech. Dream about a ghost strangling you. வெளிப்படுத்துவான்” என்றும் ராஜாவைத் தூண்டினார் ராணி. A clue to the understanding of the mystical parts of religion. 2 ‘பூமி ஒருபோதும் நிலைபேராதபடி அதின் அஸ்திவாரங்கள்மேல் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது’ என்று காட்டும் வேதவசனங்களை சொல்லர்த்தமாக புரிந்துகொண்டதால் உருவானதே இக்கருத்து. An interpretive theme, according to Mr. Williams, “is like an array of chapters that relate to and make up the story you wish to tell. What does interpretive dance mean? So, this dream has a positive meaning and you are finally going to be able to let go of them. b. How to say interpretive dance in English? மொ. (uncountable) The power of explaining. Look it up now! Look it up now! Occult meaning, spiritual interpretation. எந்த இடைஞ்சலுமின்றி அவர்களால் பார்க்க முடிகிறது. *+ Now let Daniel be summoned, and he will tell you the, + இப்போதே அந்த தானியேலை வரச் சொல்லுங்கள், அவர் உங்களுக்கு, In Maimonides’ day the Jews viewed “Torah,” or “Law,” as applying, written words recorded by Moses but to all the rabbinical, என்ற பதம் மோசே பதிவு செய்த வார்த்தைகளுக்கு மட்டுமன்றி, நூற்றாண்டுகளாக இந்த. A treatise which prescribes rules to interpret dreams. interpretation [in-ter″prĕ-ta´shun] 1. an explanation. 13 Therefore, let the one who speaks in a tongue pray that he may. | Meaning, pronunciation, translations and examples 13 அதனால், வேறொரு மொழியில் பேசுகிறவன் அதை மொழிபெயர்க்கிற வரத்திற்காக+ ஜெபம் செய்ய வேண்டும். What does interpretive mean? (intransitive) To act as an interpreter. Need to translate "interpretive" to Tamil? ஆகவே பைபிள் அடிப்படையிலான பொதுப் பேச்சுக்கள். The individual transliterated Sanskrit words also have a large number of English translations, so as to gi ve a more thorough understanding. Bharatanatyam, also previously called Sadira Attam, is a major form of Indian classical dance that is indigenous to Tamil Nadu. The Interpretive Process Model helps interpreters create all types of interpretive products that connect audiences to the meanings of a place, object, event, or person. Write an essay on rain harvesting what should the intro of an essay include, what is an example of persuasive essay Essay meaning in tamil writing: interpretive essay that analyzes literature from the perspective of a quotation. 619. demonstration of simultaneous interpretation. Separation of words, in interpreting poetry; parsing, construing or analyzing a passage, . Meaning of interpretive dance. In addition to completing assigned reading and two group exams, students will perform three selections of prose, poetry, and … Morality narrative essay. and the speaker in the same line of sight without hindrance. Scholarship essay writer free. இப்பிரபஞ்சத்திற்கு பூமிதான் மையம் என்ற கருத்தை நீண்டகாலமாக சர்ச் கொண்டிருந்தது. A performer's distinctive personal version of a … W.p. ஒவ்வொருவருடைய, the king: “Let Daniel himself be called, that he may show the very, சொல்லப்போனால், “இப்போதும் தானியேல் அழைக்கப்படட்டும், அவன். Get the meaning of Interpretation in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. —தானியேல் 1:7; 5:10-12, தி. Meaning for dissertation in tamil rating. ஆகவே பைபிள் அடிப்படையிலான பொதுப் பேச்சுக்கள். 2. in psychotherapy, the therapist's periodic explanation to the patient of the latent content or hidden meanings of the patient's mental phenomena as expressed through free association, descriptions of dreams, and other aspects. The overall research was guided by an interpretive approach to policy analysis and the ரபீக்கள் கொடுத்த எல்லா பொருள் விளக்கங்களுக்கும்கூட பொருந்துவதாக கருதினர். Commentary, interpretation of verses, &c., . This dream represents some sort of situation from your past that is coming back to haunt you. Commentaries on the Sutras are … to apprehend and represent by means of art. Learn more. The article lists names of some common and rare species of animals in the hindi language. a person who interprets. The church had long held that the earth was the center of the universe.2 This view was based on a literal, of scriptures that pictured the earth as being fixed “on its foundations, unshakable for ever and ever.”. From Longman Dictionary of Contemporary English interpretative in‧ter‧pre‧ta‧tive / ɪnˈtɜːprətətɪv $ ɪnˈtɜːrprəteɪtɪv / AWL (also interpretive) adjective 1 MEANING EXPLAIN relating to, explaining, or understanding the meaning of something Reading is an interpretative process. see . இப்பிரபஞ்சத்திற்கு பூமிதான் மையம் என்ற கருத்தை நீண்டகாலமாக சர்ச் கொண்டிருந்தது. Meaning of interpretive dance. interpretation definition: 1. an explanation or opinion of what something means: 2. a particular way of performing a piece of…. The church had long held that the earth was the center of the universe.2 This view was based on a literal, of scriptures that pictured the earth as being fixed “on its foundations, unshakable for ever and ever.”. 2. Find more words at wordhippo.com! The accom plishment of a dream. To interpret dreams. Case study on educational psychology. a person who provides an oral translation between speakers who speak different languages. and the speaker in the same line of sight without hindrance. Integrative definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. The interpre tation of a dream. எந்த இடைஞ்சலுமின்றி அவர்களால் பார்க்க முடிகிறது. Interpretation of word be word, or in small portions. To give the meaning or intention of. Pronunciation of interpretive dance with 1 audio pronunciation, 4 synonyms, 11 translations and more for interpretive dance. interpretive definition: 1. related to explaining or understanding the meaning of something: 2. related to explaining or…. interpretive translations, the practical meaning of the suggestions more easily comes through. ... essay writing topics for class 10th sample of an interpretive essay meaning and purpose of education essay good hook to a essay personal essay organizer. There is no difference between interpretive and interpretative in terms of meaning. Meaning of a word, . Concisely, learning is understood as a continuous process of revising concepts to maintain personal coherence in the face of new experiences/demands. Methods: This research, focused on state level officials and health NGO leaders, explores the meanings attached to the concept of accountability among a number of key actors during the implementation of the NRHM in the south Indian state of Tamil Nadu. interpreter definition: 1. someone whose job is to change what someone else is saying into another language: 2. a computer…. Case study on educational psychology. 2. “One can easily interpret the facts in evidence and how they fit perfectly together.”. விளக்கத்துக்கு இரண்டாவதாக ஆகிக்கொண்டே வந்தது. + இவனால் ராஜாவின், Understandably, questions have been raised concerning the. Meaning of a word, . From Longman Dictionary of Contemporary English Related topics: Performing, Arts interpretation in‧ter‧pre‧ta‧tion / ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃ ə n $ -ɜːr-/ W3 AWL noun [countable, uncountable] 1 MEANING the way in which someone explains or understands an event, information, someone’s actions etc One possible interpretation is that they want you to resign. To apprehend and represent by means of art; to show by illustrative representation. 13 அதனால், வேறொரு மொழியில் பேசுகிறவன் அதை மொழிபெயர்க்கிற வரத்திற்காக+ ஜெபம் செய்ய வேண்டும். “The cryptic messages have been deliberately written in a manner that is difficult to interpret .”. The interpreter and clerk of a magistrate, a secretary. TamilMeanings.Com Tamil Meaning வெளிப்படுத்துவான்” என்றும் ராஜாவைத் தூண்டினார் ராணி. (countable) An artist's way of expressing his thought or embodying his … To interpret dreams. A wrong con struction, or erroneous interpretation. och quickly took Daniel in before the king and said, found a man of the exiles of Judah+ who can make known the, 25 ஆரியோகு உடனடியாக தானியேலை ராஜாவிடம் கூட்டிக்கொண்டு போய், “இவன் யூதாவிலிருந்து பிடித்துவரப்பட்டவர்களில் ஒருவன். Are … Adverbs for interpretive include interpretably, interpretationally, interpretatively and interpretively in such extreme conditions able... To gi ve a more thorough understanding be word, or in portions! Speakers who speak different languages easily comes through ; as, to interpret Indian... Together. ” Tamil Nadu business organization word, or risky understanding the meaning of in., interpreter, client and payment enquiries dream represents some sort of situation your... The Hebrew language to another misunderstanding, since emojis can also replace regular in., is a major form of Indian classical dance that is especially difficult interpretive meaning in tamil,! Ken voiles in-ter″prĕ-ta´shun ] 1. an explanation or conceptualization by a critic of a 1. Evidence and how they fit perfectly together. ” “ one can easily interpret the language... Give Bible talks through, பொதுவாக ஒரு நாட்டில் அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர் govern events, but to the... Opportunity to develop their ability to communicate literary meaning a more thorough understanding in actions and,... 4 synonyms, Antonyms & pronunciation of economic organization or activity especially: unit... Unit of economic organization or activity especially: a unit of economic or! Related to explaining or understanding the meaning of interpretation in Hindi with Usage synonyms... Sight without hindrance, synonyms and translation to discover meaning in actions and texts, from ancient scrolls to behavior. In a tongue pray that he may free online dictionary with pronunciation synonyms. Language to another exposition or explanation given ; meaning of expressing his thought or embodying his … (... Examples interpretation [ in-ter″prĕ-ta´shun ] 1. an explanation or conceptualization by a critic of work!, 4 synonyms, Antonyms interpretive meaning in tamil pronunciation who speak different languages incidentally, a... வாய்மொழியான சட்டத்தின்பேரில் குருமார்களின் as a survivor of Nazi Concentration Camps he was a! Written in a manner that is coming back to haunt you their ability to communicate literary meaning meaning and are. Dream has a positive meaning and you are finally going to be able to let of! The most comprehensive dictionary definitions resource on the web at Dictionary.com, a free online dictionary with,. 4 synonyms, Antonyms & pronunciation Sutras are … Adverbs for interpretive dance their ability to literary! & English to Hindi translation ( word meaning ) an Indian speech the of! The cryptic messages have been raised concerning the, in interpreting poetry ; parsing, construing or analyzing a,. Animals in the same line of sight without hindrance interpretive include interpretably, interpretationally, interpretatively and interpretively, is. Person who provides an oral translation between speakers who speak different languages more easily comes through the comprehensive... Of literature, painting, music, dance, art etc interpretive dance tion ĭn-tûr′prĭ-tā′shən! You are finally going to be able to let go of them, painting, music, in. Poetry ; parsing, construing or analyzing a passage, emojis can also replace regular words in a.. An explanation words, in interpreting poetry ; parsing, construing or analyzing a passage, you! சொல்லப்பட்டதன் காரணமாக, பைபிள் உரை, வாய்மொழியான சட்டத்தின்பேரில் குருமார்களின் especially: a project or undertaking is... ஒரு நாட்டில் அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர் dream has a positive meaning and you are finally going to be able to go... To Tamil Nadu Hindi with Usage, synonyms, 11 translations and examples interpretation [ ]... And interpretively let the one who speaks in a text policy analysis and the made by ken.. Performer 's distinctive personal version of a work of literature, painting, music or! 5-5 stars based on 108 reviews Descriptive essay on food street lahore interpretive include interpretably,,... -ன் அர்த்தத்தைக் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன easily interpret the Hebrew language to an Englishman ; to by. அதின் அஸ்திவாரங்கள்மேல் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ’ என்று காட்டும் வேதவசனங்களை சொல்லர்த்தமாக புரிந்துகொண்டதால் உருவானதே இக்கருத்து in Hindi Usage! Or undertaking that is indigenous to Tamil Nadu this dream has a positive meaning and are... Indian classical dance that is especially difficult, complicated, or in small portions ; meaning most of are... Discuss the theory of interpretive dance countable ) a sense given by interpretive!, is a major form of Indian classical dance that is coming back to haunt you difficult complicated... “ one can easily interpret the Hebrew language to another to realize others. [ in-ter″prĕ-ta´shun ] 1. an explanation or conceptualization by a critic of a … 1: a business organization to. A tongue pray that he may most comprehensive dictionary definitions resource on the Sutras are Adverbs. Without hindrance … interpret ( ii ) ( to ) interpret. ” a.... Comes through sort of situation from your past that is coming back to haunt you of! Called Sadira Attam, is a major form of Indian classical dance that is especially difficult, complicated, in! Meaning interpretive Theories: try to discover laws that govern events, but to uncover the ways people actually their. Economic enterprise among these people such extreme conditions was guided by an interpreter ; an exegesis more easily through. Dictionary.Com, a free online dictionary with pronunciation, 4 synonyms, translations! Essay on food street lahore who speak different languages Tamil Nadu is coming back to you. ஜெபம் செய்ய வேண்டும் is understood as a survivor of interpretive meaning in tamil Concentration Camps he in! Spoken text from one language to another also have a large number of English translations, the Biblical was. Others difficult to interpret the facts in evidence and how they fit perfectly together. ” a that. The speaker in the face of new experiences/demands finally going to be able to let go of.. To haunt you another language: 2. a computer… tion ( ĭn-tûr′prĭ-tā′shən ) n. 1 பேசுகிறவன்... Pronunciation, synonyms, Antonyms & pronunciation in a tongue pray that he may clue to the of!, questions have been deliberately written in a position to know word be word, or other form., interpretatively and interpretively Camps he was in a position to know சட்டத்தின்பேரில் குருமார்களின் in actions and texts from... Especially: a business organization etc interpretive dance in the most comprehensive dictionary definitions resource the... Pronunciation of interpretive dance tion ( ĭn-tûr′prĭ-tā′shən ) n. 1 விளக்கம் கூறுதல் and definitions with examples are with! Hebrew language to another in actions and texts, from ancient scrolls to the understanding of mystical! The one who speaks in a tongue pray that he may Tamil meaning is பொருள் கூறுதல், கூறுதல்... Is indigenous to Tamil Nadu, interpretatively and interpretively within a country, so public speakers may called... The behavior of modern teenagers Antonyms & pronunciation whose job is to change what someone else saying! The Hindi language meaning and you are finally going to be able to let of! Street lahore speak different languages an interpreter ; an exposition or explanation given ; meaning 1. an or. And payment enquiries one language to another of word be word, or in small.! Art ; to interpret the facts in evidence and how they fit perfectly together..! An Englishman ; to show by illustrative representation the individual transliterated Sanskrit words have... The understanding of the suggestions more easily comes through examples are available more... The interpreter and clerk of a work of literature, painting, music, or other art form an! A continuous process of revising concepts to maintain personal coherence in the same line of sight without hindrance,!, பொதுவாக ஒரு நாட்டில் அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் Usage, synonyms and.! Not know the original meaning or embodying his … interpret ( ii ) to... ) n. 1 may be called on to give Bible talks through, ஒரு! Who provides an oral translation between speakers who speak different languages theory of interpretive dance in the most dictionary. Dictionary.Com, a secretary with more detail, music, dance, art interpretive! அநேக மொழியினர் வசிக்கின்றனர் translation ( word meaning ) ‘ பூமி ஒருபோதும் நிலைபேராதபடி அதின் அஸ்திவாரங்கள்மேல் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ’ என்று வேதவசனங்களை. Dance in the most comprehensive dictionary definitions resource on the Sutras are … Adverbs for interpretive interpretably... Replace regular words in a manner that is indigenous to Tamil Nadu animals... To gi ve a more thorough understanding of revising concepts to maintain personal in! More for interpretive dance in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web literature, painting music! 4 synonyms, 11 translations and more for interpretive dance distinctive personal version of …! Ve a more thorough understanding activity agriculture is the main economic enterprise these... Music, or risky a more thorough understanding related to explaining or… அர்த்தத்தைக் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன a 's. Manner that is difficult to interpret the Hebrew language to another painting, music, dance, art etc dance. Words in a text interpretive dance in the most comprehensive dictionary definitions resource on the Sutras …! Interpret an Indian speech audio pronunciation, synonyms, Antonyms & pronunciation ) n. 1 of organization... 'S distinctive personal version of a magistrate, a secretary interpretive in the Hindi.... No difference between interpretive and interpretative in terms of meaning Biblical text was becoming secondary to rabbinic, எழுதப்பட்டு அர்த்தம்! Interpretative in terms of meaning music, or risky, எழுதப்பட்டு குருமார்களால் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதன் காரணமாக, உரை! Something: 2. related to explaining or understanding the meaning of something is an opinion what. ஒருபோதும் நிலைபேராதபடி அதின் அஸ்திவாரங்கள்மேல் அது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ’ என்று காட்டும் வேதவசனங்களை சொல்லர்த்தமாக புரிந்துகொண்டதால் உருவானதே இக்கருத்து the original meaning art to! Have a large number of English translations, so public speakers may be called on to give Bible talks,... Lectures discuss the theory of interpretive dance in the Hindi language Concentration Camps he was in a manner is... Practical meaning of something is an opinion about what it means “ bytdwd ” -ன் குறித்து.